Regulamin konkursu CroLove „Płyniesz z YACHTIC”

Poniższy regulamin dotyczy konkursu, który znajduje się TUTAJ.

1.DEFINICJE

Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:

Strona Internetowa oznacza stronę internetową https://crolove.pl prowadzony przez Wojciech Tylusia.

Mail Konkursowy oznacza adres e-mail kontakt@crolove.pl.

Konkurs pod nazwą „Płyniesz z YACHTIC” przeprowadzany jest przez Organizatora w Okresie Trwania Konkursu na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.

Laureat Konkursu oznacza Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.

Nagroda oznacza zaproszenie na rejs, o którym mowa w pkt 6.1. Regulaminu.

Okres Trwania Konkursu oznacza okres wskazany w pkt 3.2. Regulaminu, podczas którego publikowane są Zadania Konkursowe.

Organizator oznacza Yachtic Sp. z o.o., ul. Sobocińskiego 19, PL 40-687 Katowice, PL9542751003, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000529641.

Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.

Uczestnik Konkursu oznacza użytkownika sieci Internet, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik/Uczestnicy”). Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika.

Zadanie Konkursowe oznacza artykuł umieszczony przez Organizatora w Okresie Trwania Konkursu na Stronie Internetowej określający wymagania stawiane Uczestnikom przy tworzeniu Zgłoszeń Konkursowych oraz tematykę Zgłoszeń Konkursowych.

Zgłoszenie Konkursowe oznacza kreatywne rozwiązanie Zadania Konkursowego przez Uczestnika i wysyłkę go na Mail Konkursowy zgodnie z wymogami określonymi w pkt 5.4. Regulaminu.

Strona Internetowa Organizatora oznacza stronę internetową www.yachtic.com, należącą do Organizatora.

Fanpage oznacza profil publiczny marki „Chorwacja – CroLove.pl” prowadzony przez Wojciecha Tylusia w Serwisie Facebook® pod adresem www.facebook.com/KochamChorwacje/

Fanpage Organizatora oznacza profil publiczny marki „YACHTIC.com” prowadzony przez Organizatora w Serwisie Facebook® pod adresem www.facebook.pl/yachtic

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

2.2. Konkurs organizowany jest na zlecenie i rzecz Organizatora. Organizator jest również Fundatorem Nagrody.

2.3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji strony Organizatora i Fundatora Nagrody.

2.4. Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej https://crolove.pl pod adresem https://crolove.pl/regulamin-konkursu-crolove-plyniesz-z-yachtic/ oraz w siedzibie Organizatora.

2.5. Przystępując do konkursu, poprzez dodanie komentarza pod Zadaniem Konkursowym – Zgłoszenie Konkursowe – uczestnik oświadcza, że akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.

2.6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

2.7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

2.8. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Strony Internetowej https://crolove.pl i poprzez wysyłkę zgłoszeń drogą mailową na adres kontakt@crolove.pl .

 

PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika i zamieszczenie za pośrednictwem Fanpage’a w Okresie Trwania Konkursu Zgłoszenia Konkursowego w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

3.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10 czerwca 2018 r. o godz. 20:00 i trwa do dnia 30 czerwca 2018 r. do godz. 23:59.

3.4. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

4.2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;
  2. b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;
  3. c) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 2.5. Regulaminu;
  4. d) wysłała w Okresie Trwania Konkursu Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa za pośrednictwem maila na adres mailowy wskazany w Zadaniu Konkursowym
  5. e) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

4.4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora i Fundatora Nagrody, osoby współpracujące z tymi podmiotami, a także członkowie Komisji Konkursowej jak również osoby najbliższe tych osób, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz powinowaci, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pod pojęciem współpracowników w/w podmiotów rozumie się osoby zatrudnione w tych podmiotach bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym).

 

PRZEBIEG KONKURSU

5.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w Okresie Trwania Konkursu Zgłoszenia Konkursowego.

5.2. Zgłoszenie Konkursowe polega wysłaniu Zgłoszenia Konkursowego wedle wytycznych z postu z Zadaniem Konkursowym. Zgłoszenie Konkursowe wysłać na Mail Konkursowy wskazany w Zadaniu Konkursowym z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika poczty elektronicznej należącego do Uczestnika.

5.3. Zgłoszenie Konkursowe może mieć wyłącznie formę określoną w treści Zadania Konkursowego wysłanego wiadomością email na Mail Konkursowy.

5.4. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków innych niż nazwy i znaki produktów/obiektów CroLove.pl i YACHTIC.com. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.

5.5. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego, w przypadkach w których wymaga tego treść Zadania Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.

5.6. Wysyłając Zgłoszenie Konkursowe za pośrednictwem wiadomości email Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.

5.7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt 5.3. – 5.6. Regulaminu będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.

5.8. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.

5.9. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 1 (jednego) Laureata Konkursu – autora najciekawszego Zgłoszenia Konkursowego według oceny Komisji Konkursowej.

5.10. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalność pomysłu, nietuzinkowa wykonanie, użyteczność marketingowa dla Fundatora Nagrody i Organizatora.

5.11. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.

5.12. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony i ogłoszony na Stronie Internetowej https://crolove.pl do dnia 7 lipca 2018 r do godz. 23:59.

5.13. Publikacji, o której mowa w punkcie 5.12. będzie podlegało imię i nazwisko danego Laureata Konkursu.

 

NAGRODY

6.1. W Konkursie przewidziano następującą nagrodę:

Zaproszenie, nie obejmujące organizacji czy rekompensaty kosztów dojazdu, dla jednej osoby na wspólny rejs z ambasadorami akcji #AmbasadorYACHTIC oraz przedstawicielami marki YACHTIC.com, w ustalonym przez Fundatora Nagrody czasie i miejscu. Fundator Nagrody jest zobowiązany do pokrycia kosztów pełnego wyżywienia i opłat towarzyszących rejsowi (opłaty za prąd, wodę, paliwo, sanitariaty, postoje na bojach, postoje w marinach, ewentualne atrakcje np. pływanie po terenach parków narodowych). Łączna wartość nagrody wynosi 3000 zł. Fundator jest zobowiązany odprowadzić na swój koszt podatki od  Nagrody.

Komisja Konkursowa ma wyłączne prawo do zadecydowania, któremu uczestnikowi przyzna Nagrodę.

 

WYDANIE NAGRODY

7.1. Laureaci Konkursu zobowiązani są w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora listy Laureatów Konkursu wraz z komunikatem adresowanym do Laureatów Konkursu na Stronie Internetowej, przesłać wiadomością email na Mail Konkursowy wiadomość  z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, o które zostaną poproszeni przez Organizatora w treści komunikatu, w szczególności imienia i nazwiska, danych kontaktowych oraz danych niezbędnych w celu odprowadzenia przez Fundatora podatku od nagrody. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagród będzie skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

7.2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania Zgłoszenia Konkursowego danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową) oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.

7.3. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

 

PRAWA AUTORSKIE

8.1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi i Fundatorowi Nagrody nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora i Fundatora Nagrody ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na trzy miesiące po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem Fanpage’a, Fanpage’a Organizatora, Strony Internetowej i Strony Internetowej Organizatora.

8.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody Laureatowi Konkursu w ramach wartości tej Nagrody, Organizator oraz Fundator Nagrody nabywają autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego Laureata Konkursu oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.

8.3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w pkt 8.3, Laureatowi Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu.

8.4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.

 

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator Konkursu.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym prawidłowego wydania Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Uczestnikowi Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

9.1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i Fundatora Nagrody jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu za pośrednictwem wiadomości email na Mail Konkursowy danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Organizator i Fundator Nagrody może także przetwarzać inne dane osobowe Laureatów Konkursu, o których mowa w pkt 7.1. w celach tam określonych. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Konkursu.

9.2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

9.3. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.

9.4. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w Serwisie Facebook® w postaci loginu Serwisu Facebook® oraz publikację swoich danych na Stronie Internetowej i Stronie Internetowej Organizatora w postaci imienia i nazwiska.

 

REKLAMACJE

10.1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

10.2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pr@yachtic.com przez Okres Trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia Laureatów Konkursu.

10.3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

10.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z pkt 10.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.

10.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą e-mail.

10.6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Strony Internetowej, dostęp do Konkursu na Stronie Internetowej może zostać czasowo zawieszony.

11.2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet.

11.3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście i wyłącznie z wykorzystaniem jednego własnego zarejestrowanego konta w poczcie elektronicznej. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.

11.4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

11.5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu Konkursu jest podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa.

11.6. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, tylko w zakresie  w jakim ta zmiana polepszy warunki  uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Stronie Internetowej. W przypadku zmiany Regulaminu na Stronie Internetowej pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, za pośrednictwem którego nadesłali Zgłoszenie Konkursowe..

12.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

12.3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

12.4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

12.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

12.6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Stronie Internetowej.