Konkurs! Wygraj książkę Roberta Makłowicza

Pora na kolejny konkurs CroLove! Tym razem mamy dla Was coś wyjątkowego – najnowszą książkę Roberta Makłowicza „Dalmacja. Książka kucharska”, wydawnictwa Wysoki Zamek, który jest fundatorem nagród. Książka będzie wzbogacona o autograf samego autora. Przypominamy, że jesteśmy patronem medialnym tej książki.

Ponieważ nagroda jest wyjątkowa, zasady konkursu będą nieco trudniejsze niż miało to miejsce w przypadku poprzednich konkursów.

Miesiąc temu, na fanpejdżu prosiliśmy o robienie zdjęć przygotowanym przez Was dalmatyńskim potrawom. Kto posłuchał, ma teraz z górki. Konkurs bowiem jest typowo kulinarny.

Trójkę zwycięzców wyłonimy spośród osób, które prześlą nam osobiście wykonane zdjęcie dalmatyńskiej lub chorwackiej potrawy (przepis na tą potrawę mile widziany).

Poniżej znajdziecie wszelkie niezbędne informacje. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Konkurs startuje 4 września i potrwa do czwartku 6 października, do godz. 24:00. Zwycięzców, czyli autorów najciekawszych zdjęć, spełniających wszystkie zasady regulaminu [poniżej],  wyłonimy i ogłosimy we wtorek 11 października.

REKLAMA

Co należy zrobić aby wygrać książkę Roberta Makłowicza?

To bardzo proste!

1. Zadaniem Uczestników jest:
a) Polubienie naszego fanpejdża – https://www.facebook.com/KochamChorwacje
b) Polubienie fanpejdża wydawnictwa Wysoki Zamek – https://www.facebook.com/Wydawnictwo-Wysoki-Zamek-699873830056220/
c) Przesłanie osobiście wykonanego zdjęcia dalmatyńskiej lub chorwackiej potrawy (przepis na tą potrawę mile widziany)
d) Podanie ile książek Roberta Makłowicza wydało wydawnictwo Wysoki Zamek (podpowiedź na stronie wydawnictwa)
e) Wysłanie na adres email kontakt@crolove.pl kompletnego Zgłoszenia zawierającego dane według poniższego schematu:
– Link do profilu na Facebooku
– lubię fanpage „Chorwacja – CroLove.pl”
– lubię fanpage „Wydawnictwo Wysoki Zamek”
– załączone do maila zdjęcie lub zdjęcia dalmatyńskiej lub chorwackiej potrawy
– Wydawnictwo Wysoki Zamek wydało [liczba] książek Roberta Makłowicza

Tytuł maila: Konkurs książka Roberta Makłowicza

Nagrody w konkursie

Trzy najlepsze osoby otrzymają książkę „Dalmacja. Książka kucharska” autorstwa Roberta Makłowicza, osobiście podpisaną przez jej autora.

Do kiedy można zgłaszać udział w konkursie?

Konkurs rozpoczyna się w w dniu dzisiejszym tj. niedziela 4 września i potrwa do 6 października do godziny 24:00.

REKLAMA

Wyniki konkursu Wygraj książkę Roberta Makłowicza

Poznaliśmy zwycięzców konkursu „Wygraj książkę Roberta Makłowicza”, w którym nagrodą jest książka Roberta Makłowicza „Dalmacja. Książka kucharska”, wydawnictwa Wysoki Zamek, który jest fundatorem nagród. Książka będzie wzbogacona o autograf samego autora. Przypominamy, że jesteśmy patronem medialnym tej książki.

Udział w konkursie zgłosiło 34 osoby. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie!

Wybór 3 najlepszych zdjęć nie był prosty. Poniżej 3 najlepsze z nich:

Agnieszka Nester – ślimaki

Ślimaki - Agnieszka Nester

Krzysztof Szwic – grillowane krewetki

Grillowane krewetki - Krzysztof Szwic

Robert Kozyrski – spaghetti z owocami morza

Robert Kozyrski

Nagroda główna

Robert Makłowicz. Dalmacja. Książka kucharska

ZapiszZapisz

Regulamin konkursu

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Wygraj książkę Roberta Makłowicza”.

§1 Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu pod nazwą „Wygraj książkę Roberta Makłowicza” (dalej „Konkurs”) jest blog CroLove.pl

1. Sponsorem nagród jest Wydawnictw Wysoki Zamek, ul. Bajana 4 lok. 21 (II piętro) 31-465 Kraków (zwany dalej Sponsorem nagród).
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).
3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.CroLove.pl (dalej „Strona Blogu”).
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 4 września 2016 r., a kończy się dnia 6 października 2016 r. o godzinie 00:00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców Konkursu, powołana zostaje dwuosobowa Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wejdą właściciele bloga CroLove.pl

§2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy”), które:
a) mają ukończone 18 lat
b) wykażą się kreatywnością i prześlą jak najładniejsze, według Komisji Konkursowej zdjęcie chorwackiej lub dalmatyńskiej potrawy. Użytkownik musi wysłać na adres email kontakt@crolove.pl potwierdzenie wykonanego zadania, opisanego w § 3.
c) zaakceptują warunki Regulaminu
2. Nadesłane przez Uczestnika elementy zwane są dalej w niniejszym Regulaminie łącznie „Zgłoszeniem”. Zgłoszenia dostarczone po Czasie Trwania Konkursu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

REKLAMA

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadaniem Uczestników jest:
a) Polubienie fanpage „Chorwacja – CroLove.pl” – https://www.facebook.com/KochamChorwacje
b) Polubienie fanpage Wydawnictwa wysoki Zamek – https://www.facebook.com/Wydawnictwo-Wysoki-Zamek-699873830056220
c) Przesłanie osobiście wykonanego zdjęcia dalmatyńskiej lub chorwackiej potrawy (przepis na tą potrawę mile widziany)
d) Podanie ile książek Roberta Makłowicza wydało wydawnictwo Wysoki Zamek (podpowiedź na stronie wydawnictwa)
e) Wysłanie na adres email kontakt@crolove.pl kompletnego Zgłoszenia zawierającego dane według poniższego schematu:
– Link do profilu na Facebooku
– lubię fanpage „Chorwacja – CroLove.pl”
– lubię fanpage „Wydawnictwo Wysoki Zamek”
– załączone do maila zdjęcie lub zdjęcia dalmatyńskiej lub chorwackiej potrawy
– Wydawnictwo Wysoki Zamek wydało [liczba] książek Roberta Makłowicza

Tytuł maila: Konkurs książka Roberta Makłowicza

2. Za moment wysłania Zgłoszenia uznaje się otrzymanie potwierdzenia odbioru Zgłoszenia od Organizatora Konkursu.
3. W Konkursie Nagrody zostaną przyznane tym Uczestnikom, którzy zajęli jedno z pierwszych trzech miejsc wyłonionych przez Komisję Konkursową (decyduje ocena wartości kreatywnej i pomysłu).
4. W Konkursie można otrzymać nagrodę wyłącznie raz. Uczestnik, którego Zgłoszenia wysłane z różnych kont pocztowych zostaną przez Komisję wytypowane jako zwycięskie otrzyma tylko jedną nagrodę. Druga nagroda wówczas trafi do kolejnego Uczestnika wyznaczonego przez Komisję Konkursową.
5. Uczestnik może przesłać nieograniczoną liczbę Zgłoszeń. Komisja uwzględnia wszystkie Zgłoszenia, ale ma prawo nagrodzić tylko jedno Zgłoszenie.
6. W ciągu 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu zostanie zwołane zebranie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu.
7. Informacja o wygranych nagrodach zostanie umieszczona na Stronie Bloga oraz zostanie wysłana na adres email nadawcy Zgłoszenia w ciągu jednego dnia roboczego od posiedzenia Komisji Konkursowej Konkursu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie w emailu adresu do korespondencji.
9. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.
10. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do u działu w Konkursie.
11. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu zwycięzca zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną, na adres kontakt@crolove.pl następujące informacje:
a) imię i nazwisko,
b) adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda, oraz
c) numer telefonu komórkowego.
12. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ust. 11 i 12 w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody.
13. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora pocztą kurierską na jego koszt. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody. Nagroda powinna zostać odebrana przez zwycięzcę osobiście. Podczas wydania nagrody na prośbę osoby wydającej nagrodę, jej odbiorca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja).

§4 Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Zleceniodawcę do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator i Zleceniodawca będą mieli prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu w celu: (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) doręczenia nagród, (IV) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie, (V) wysyłania emailem informacji związanych z konkursem. Zleceniodawca zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy urządzeniu Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania nagród.

§5 Nagrody

a) Nagroda : pierwsze trzy miejsca otrzymują książkę „Dalmacja. Książka kucharska” autorstwa Roberta Makłowicza.

2. Organizator oświadcza, że wartość każdej z nagród przewidzianych w ramach niniejszego konkursu nie przekracza kwoty 760 PLN netto, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc na grody te wolne są od podatku dochodowego.
3. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.
4. Zleceniodawca wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród ani zamiany jej na inną nagrodę.

§6 Reklamacje

REKLAMA

1. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Internecie (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: ul. Bajana 4 lok. 21 (II piętro) 31-465 Kraków, z dopiskiem „Konkurs Wygraj książkę Roberta Makłowicza”.

3. Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Komisję w terminie 21 dni od daty ich doręczenia.
4. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. W przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
6. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą, reklamację uznaje się za dostarczoną.
7. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu.
2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem email kontakt@crolove.pl Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 dni roboczych.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

REKLAMA